Declaratia 394

Conducerea Direcţiei Generale a finanţelor Publice a jud. Satu Mare informează  contribuabilii că în Monitorul Oficial al României , nr. 17 din 9 ianuarie 2013 , Partea întâia, a fost publicat O.P.A.N.A.F. nr. 1992/2012 pentru modificarea anexei nr. 2 la <LLNK 12011  3596 50FA01   0 79>Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

Prevederile  ordinului se aplică pentru operaţiunile efectuate pe teritoriul naţional începând cu data de 1 ianuarie 2013.

Declaraţia informativă se depune de către  persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal, care au realizat, pe teritoriul României în perioada de raportare, livrări de bunuri, prestări de servicii şi achiziţii de bunuri şi servicii către/de la alte persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România.     Persoanele impozabile care nu au realizat astfel de operaţiuni în perioada de raportare, nu depun declaraţia pe 0 (zero).

Perioada de raportare este perioada fiscală declarată pentru depunerea decontului de TVA , formularul 300, lunar , trimestrial, semestrial .

Se declară toate operaţiunile impozabile şi taxabile cu cota prevăzută de lege realizate pe teritoriul naţional, pentru care:

a) este emisă o factură în perioada de raportare, inclusiv pentru avansuri şi cele care au înscrisă menţiunea "taxare inversă " sau “TVA la încasare”;

b) s-a primit o factură în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea "taxare inversă" sau “TVA la încasare”.

Formularul 394 cuprinde poziţie distinctă pentru declararea operaţiunilor de livrări/achiziţii de cereale şi plante tehnice pentru care se aplică taxarea inversă prevăzută la art. 160 alin. (2) lit.c) din Codul fiscal

Nu se declară  :

a) livrările/achiziţiile pentru care s-a emis bon fiscal, dar nu s-a emis factura;

b) operaţiunile cu persoane neînregistrate ca plătitoare de TVA in România;

c) facturile emise prin autofacturare.

Declaraţia se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare şi numai dacă în această perioadă au fost realizate operaţiuni de natura celor care fac obiectul obligaţiei de declarare.

Declaraţia se completează cu valoarea cumulată înscrisă în facturile emise/primite, pentru fiecare cod de înregistrare în scopuri de TVA, ale partenerilor de tranzacţii.

Excepţie: valorile totale înscrise în facturile aferente tranzacţiilor pentru care se aplică

taxarea inversă, care se completează pe acelaşi formular, separat faţă de celelalte

operaţiuni, pentru fiecare partener.

Dacă după depunerea declaraţiei se constată existenţa unor omisiuni sau erori în datele declarate sau în cazul în care una ori mai multe facturi sunt emise în cursul unei perioade de raportare, dar sunt primite de beneficiarul tranzacţiei după data depunerii declaraţiei, persoana impozabilă trebuie să depună o nouă declaraţie corect completată, care înlocuieşte declaraţia informativă depusă iniţial.

Declaraţia se depune în format electronic sub forma unui fişier PDF care are ataşat un fişier XML astfel:

- a)  prin mijloace electronice de transmitere la distanţă (on-line), în condiţiile deţinerii unui certificat calificat privind semnătura electronică;

- b) la registratura organului fiscal competent sau prin poştă cu confirmare de primire, în format electronic, pe suport electronic, însoţit de formularul listat, semnat şi ştampilat.

Declaraţia se completează/validează cu ajutorul programelor de asistenţă puse la dispoziţie gratuit de organul fiscal  sau pot fi descărcate de pe site-ul ANAF la adresa www.anaf.mfinante.gov.ro

Verificarea faptului că este o declaraţie corectă  reprezintă un proces ulterior depunerii, care se desfăşoară pe serverele centrale.

După depunerea prin internet sau la ghişeu a formularului 394 starea acesteia se poate verifica accesând portalul ANAF. Dacă pe pagina de vizualizare a stării declaraţiei se afişează un mesaj cu erorile pe care le conţine documentul depus, trebuie ca, în termen de 3 zile lucrătoare, să se corecteze toate erorile comunicate şi să se reia procesul de depunere a declaraţiei 394.

Nerespectarea obligaţiei de depunere a declaraţiei informative reprezintă contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei, pentru persoanele juridice.